Catalogus > Europese Monetaire Unie (EURO) > Finland > 10 Euro