Catalogus > Europese Monetaire Unie (EURO) > Duitsland > 200 Euro