Catalogus > Europese Monetaire Unie (EURO) > Belgė > 100 Euro