Catalogus > Europese Monetaire Unie (EURO) > Belgė > 10 Euro